Shahar Graur

eyes: brownhair: brownshirt: Sdress: 36

ABOUT Shahar Graur

לומדת הדרכות משחק מול מצלמה